21.9.07

Recomanacions sobre l’ús de la bicicleta en vies públiques -Ajuntament d'Eivissa

www.eivissa.org
Ajuntament d'Eivissa - setembre 2007

Recomanacions sobre l’ús de la bicicleta en vies públiques

A fi de conscienciar a la ciutadania sobre el correcte ús de la bicicleta en vies urbanes, des de la Policia Local d’Eivissa s’ha cregut convenient efectuar diverses recomanacions i recordar alguns aspectes importants recollits a l’ordenança de circulació respecte d’aquest tipus de vehicles

De manera destacada es vol recordar que:
• No es pot circular en bicicleta per voreres on no existeixi carril-bici.
• Cal circular a la dreta de la calçada, el més apropat possible al caire.
• No es pot circular en direcció contrària o entre la resta dels vehicles.
• Es recomana l’ús del casc, encara que només és obligatori en vies interurbanes.
• Cal respectar la senyalització semafòrica, la senyalització vertical i els passos de vianants.
• Cal aparcar les bicicletes en els mòduls instal•lats per a tal fi en passejos i voreres amples i mai a llocs on es dificulti el pas a la resta d’usuaris de les vies.
• En conducció nocturna cal usar elements lluminosos i reflectants que permetin veure i fer-se veure.
• Cal advertir als altres vehicles dels girs i maniobres, i fer-ho amb la suficient antelació.
La Policia Local vetllarà pel compliment de la normativa legal vigent, sancionant les conductes antirreglamentàries que observin, i de manera molt especial aquelles que puguin posar en risc la pròpia integritat i la de la resta d’usuaris de les vies. Per altra banda, es continuarà la campanya tendent a impedir que les voreres es converteixin en el lloc d’estacionament dels ciclomotors o motocicletes –en comptes dels llocs senyalitzats per a tal fi- recuperant així el pas dels vianants per les voreres.